Đại học
Trường đại học FPT tuyển sinh năm 2016

Sau một tháng rèn luyện tập trung tại Xuân Hòa, sáng 17 /10 gần 1000 tân sinh viên K12 đã tham gia sự kiện “Learning how to learn” do phòng Công tác sinh viên và các phòng ban khác phối hợp tổ chức. xem tiếp

Trường đại học Đông đô tuyển sinh năm 2016

Sau một tháng rèn luyện tập trung tại Xuân Hòa, sáng 17 /10 gần 1000 tân sinh viên K12 đã tham gia sự kiện “Learning how to learn” do phòng Công tác sinh viên và các phòng ban khác phối hợp tổ chức. xem tiếp

Trường đại học Hồng bàng tuyển sinh năm 2016

Sau một tháng rèn luyện tập trung tại Xuân Hòa, sáng 17 /10 gần 1000 tân sinh viên K12 đã tham gia sự kiện “Learning how to learn” do phòng Công tác sinh viên và các phòng ban khác phối hợp tổ chức. xem tiếp

Trường đại học Sư phạm tuyển sinh năm 2016

Sau một tháng rèn luyện tập trung tại Xuân Hòa, sáng 17 /10 gần 1000 tân sinh viên K12 đã tham gia sự kiện “Learning how to learn” do phòng Công tác sinh viên và các phòng ban khác phối hợp tổ chức. xem tiếp